Kotelna

20.12.2015 08:11

Výpočet ekonomické efektivnosti investičního záměru výstavby a provozu plynové kotelny.

Stavební povolení.

Právní moc

Kolaudační souhlas.

Kotelna byla zprovozněna ve zkušebním provozu dne 1.6.2015 pro ohřev TUV.
Výpověď Pražské teplárenské byla dána v měsící listopadu 2014 a výpovědní lhůta (6 měsíců) skončila 31.5.2015 po ukončení topné sezony. V týdnu od 1.6.2015 byla krátkodobě omezena dodávka teplé užitkové vody a to z důvodu přepojování na novou kotelnu.

V době po 1.6.2015 byl proveden odečet meřidel TUV v bytech a odečet měřičů tepla na jednotlivých radiátorech. Stávající kapalinové měřiče tepla byly z radiátorů demontovány. Nové elektronické poměrové měřiče tepla byly nainstalovány před topnou sezonou v září 2015.

Kotelna je umístěna v prostoru výměníkové stanice v č.p. 2079.
Komín musel být vedený schodištěm, firma HILT Rent provedla vyvrtání otvorů pro komínovou cestu.
Výstavba komínu byla svěřena firmě Kominictví Pechlát, která vybudovala komín i pro kotelnu v č.p. 2083.

Byla provedena přeložka hlavního přívodu elektřiny.
Byly provedeny přeložky inženýrských sítí ve VS.
Byla vybudovaná přípojka plynu pro kotelnu a zrekonstruován hlavní přívod plynu do domu.

Dne 29.5.2015 byla uvedena naše kotelna do zkušebního provozu a byl odpojen přívod tepla od Pražské teplárenské a.s.
Dne 1.10.2015 byla zahájena topná sezona a kotelna byla uvedena do plně funkčního zkušebního provozu
Dne 20.5.2016 byla kotelna zkolaudována.

 

Zpět